خط تولید

تهیه مواد

منگنه زنی

خم شدن

خط تولید انبار دندانه دار

پوشش قدرت

بسته بندی و ذخیره سازی

پیام بگذارید